воскресенье, 20 марта 2016 г.

Тичина, Жадан і Собаки: акценти сьогодення

 Взяли трохи цегли
і стільки ж музики.
Думали — перемежениться… 
П.Тичина

Пригадуєте, як у шкільні часи вчили вірші відомого українського поета  Павла Тичини? А зараз уявіть  його поезію у виконанні професійних акторів, крізь яку пробиваються файні та драйвові Сергій Жадан і Собаки.

Національний центр театрального мистецтва ім. Л. Курбаса та Яра Мистецька Група з Експерементального театру "La MaMa" у Нью-Йорку представили у Києві в березні відкриту репетицію вистави «Тичина, Жадан і Собаки». Режисером є керівник Ярої Мистецької групи – Вірляна Ткач. У виставі взяли участь: Лариса Руснак, Микола Шкарабан, Роберт Фельдман, Тео Курков, Мельвіна Салійчук та Юліян Китастий,Сергій Жадан та музична група «Собаки». Тексти Павло Тичина та Сергій Жадан.Музика Юліяна Китастого і «Собаки».

Ні, йдеться не про нудну декламацію з нотками фальшивого пафосу, як можна подумати. Це повноцінна вистава, в якій поетичні рядки, написані у 20-ті роки, переплітаються на канві нашого сьогодення. Актори, натхнені афористичною поезією Тичини, створили картини життя, сповнені  патріотичних і філософських смислів у контексті тих подій, які відбуваються. В основі постановки – збірка поезій П. Тичини – «Замість сонетів і октав», написана у страшні 1918-1920 роки  на тлі кровавих подій того часу. "У часи  революції захоплюватись сонетами та октавами це справжнє назадництво.  Це  боязнь нового. Ось вийшла моя книга «Замість сонетів і октав». Чи скаже ж хоч  хто-небудь із критиків, чому я так назвав цю книгу?», – запитував поет.

Без зайвих декорацій і театральних умовностей актори втілюють образи, сповнені надзвичайної лірики, глибоких переживань та потужної драматичної енергії.Історичний контекст набуває нових значень і  поетичні рядки П.Тичини  органічно перекликаються з реальністю. Революційні мотиви, гармонія  всесвіту, роль мистецтва та духовності – все це залишається актуальним і донині:

 «Стріляють серце, стріляють душу — нічого їм не жаль»;
«Велика ідея потребує жертв. Але хіба то є жертва, коли звір звіра їсть?»;
«Місто гнітить, життя нервує. Я мовчав. Поблизу десь бомба…»;
«Очевидячки  люди лише по духу енгармонійні. Бо
всі трагедії й драми — врешті є консонанси.
— Вставайте! у місто вступила нова влада!».


Несамовита жага до гармонійного життя, спроба пошуку істини та хоч  якогось промінчику надії виражається розгубленими, іноді збентеженими поглядами персонажів, їхніми нервовими та невпевненими рухами.  

Крізь завісу темряви та боротьби бурхливо вривається Сергій Жадан зі своїми маргінально поетичними і філософськими текстами, Собаки – з шаленою енергетикою. Музичні номери підсилюють емоційне напруження, а тексти С.Жадана влучно «вистрілюють» потрібними акцентами. Їхнє виконання «Бийся за неї», «Єрусалим» та «Ребе» в буквальному сенсі зумовило емоційну вибухову хвилю. Сподіваємось, що це сприятиме і духовному піднесенню нашої публіки.


Спроба переосмислити історичну дійсність через поезію і сучасне мистецтво  – вражає і, головне, спонукає глядача до роздумів – хто я і що я роблю на цій землі.

Замість епілогу: «Все можна виправдати високою 
метою  та тільки не порожнечу душі».

Фото - Алексій Фурман, Facebook

1 комментарий:

 1. Translations from Tychyna’s by Virlana Tkacz and Wanda Phipps

  TYCHYNA, ZHADAN and the DOGS: Today’s Accent

  Took some bricks and just as much music.
  Thought it would alternate…
  Pavlo Tychyna

  Remember how in school we were taught the poetry of the famous Ukrainian writer Pavlo Tychyna? Now imagine his poetry being performed by profession actors, and suddenly the wonderful Serhiy Zhadan and Dogs burst through with their hard-driving rock songs.

  The National Les Kurbas Theatre Center and Yara Arts Group from La MaMa Experimental Theatre in New York presented an open rehearsal of “Tychyna, Zhadan and the Dogs” this March in Kyiv. The show was directed by Yara Arts Group’s Artistic Director Virlana Tkacz. The participants included: Larysa Rusnak, Mykola Shkaraban, Robert Feldman, Teo Kurkov and Malvina Saliychuk, as well as Julian Kytasty, Serhiy Zhadan and his rock group The Dogs. The texts were by Pavlo Tychyna and Serhiy Zhadan and the music was by Julian Kytasty and The Dogs.

  This is no boring declamation with false pathos, as you might assume. This was a real show, in which poetry published in 1920 was intertwined with the fabric of our lives today. The actors, inspired by Tychyna’s aphoristic poetry, created living scenes imbued with love for our land and philosophical thoughts given the context of our current events. The show is based on Pavlo Tychyna’s collection “Instead of Sonnets or Octaves,” written in 1918-1920 and reflecting the terrible bloodshed of that time.
  “In revolutionary times sonnets and octaves– are truly reactionary. Fear of the new. My book “Instead of Sonnets or Octaves” just appeared. Can any of the critics say why I decided on this title?” wrote the poet.

  Sparely, without any extra décor or theatrical effects, the actors embody the poetic images, full of extraordinary lyricism, deep experiences and powerful dramatic energy.

  The historical context acquires new meanings and Pavlo Tychyna’s poetry organically echoes reality. The revolutionary motifs, the harmony of the universe, the role of art and spirituality – all these remain pressing topics today.

  “They shoot the heart, they shoot the soul – pity nothing.”
  “A noble idea requires sacrifices. But it is a sacrifice when beast devours beast?”
  “’The city is so oppressive, life unnerves me.’ I say nothing. Somewhere nearby a bomb…”
  “It’s obvious people are enharmonic only in spirit. Because all tragedies and dramas – are finally consonances.”
  “Get up! – a new government has taken the town!”

  The deep hankering for harmony in life, the search for the truth or at least a ray of hope is expressed in the bewildered and perplexed glances of the characters, in their nervous and unsteady movements.

  Serhiy Zhadan’s fringe poetry and philosophical texts break through the darkness and the struggle and are pushed forward by the wild energy of The Dogs. The musical numbers strengthen the emotional tension, and Zhadan’s texts create the necessary accents. Their performances of “Fight for Her,“ “Jerusalem,” and “Rabbi,” literally created an emotional explosion. This spiritually lifts the audiences.

  This attempt to re-imagine historical reality through poetry and contemporary art – is very effective and most importantly provokes the audience to reconsider who they are and what they are doing on this earth.

  Instead of an epilog: “Anything can be justified by lofty ideals – except a hallow soul.”

  by Iryna Holyzdra

  translations from Tychyna’s by Virlana Tkacz and Wanda Phipps

  ОтветитьУдалить